Šajā Privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika –, ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā SIA FORTUNA TRAVEL apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.

Politika tiek piemērota, ja Klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja Klientu – juridisko personu - pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt SIA FORTUNA TRAVEL pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz Sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkā stāšanās, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šajā Politikā ir aprakstīts, kā SIA FORTUNA TRAVEL veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt aprakstīta arī līgumos un citos, ar pakalpojumiem saistītos, dokumentos, kā arī SIA FORTUNA TRAVEL iekšējos noteikumos.

1.2. SIA FORTUNA TRAVEL saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga un nodrošina personas datu konfidencialitāti, nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus, piemēram, sistēmu drošības pārbaudes, kā personas datu pārzinis, vai arī apstrādātājs, atkarībā no veicamās personas datu apstrādes statusa un mērķiem.

1.3. SIA FORTUNA TRAVEL darbinieki, kas iesaistīti personu datu apstrādē, tiek atbilstoši apmācīti un ir saņēmuši norādījumus par konfidencialitāti attiecībā uz darba pienākumu pildīšanas gaitā pieejamiem personu datiem.

1.4. Gadījumos, kad pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai tas ir nepieciešams, SIA FORTUNA TRAVEL var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Tādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi un drošības pasākumus saskaņā ar SIA FORTUNA TRAVEL norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. SIA FORTUNA TRAVEL sīkdatņu un privātuma politika ir pieejama SIA FORTUNA TRAVEL mājas lapā, kā arī SIA FORTUNA TRAVEL klientu apkalpošanas vietā (birojā).

1.6. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, SIA FORTUNA TRAVEL ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem SIA FORTUNA TRAVEL klientu apkalpošanas vietā (birojā), SIA FORTUNA TRAVEL mājas lapā, pa e-pastu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

2. Personas datu veidi un kategorijas

Personas dati primāri tiek iegūti no Klienta, kā arī noteiktos gadījumos no trešajām personām, kas pārstāv Klientus. 2.1. Personas datu kategorijas, kuras SIA FORTUNA TRAVEL pārsvarā apstrādā, ir:

  • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu informācija, kad tā pamatoti nepieciešama tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;
  • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  • Ģimenes un saistīto personu dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, ar kuru kopā plānots atpūtas brauciens;
  • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm;
  • Saziņas dati, kas tiek apstrādāti, kad Klienti apmeklē SIA FORTUNA TRAVEL klientu apkalpošanas vietu (biroju), sazinās ar SIA FORTUNA TRAVEL, piemēram pa e-pastu;
  • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas, apdrošināšanas pieredze;

3. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

SIA FORTUNA TRAVEL veic personas datu apstrādi:

3.1. Pakalpojumu sniegšanai:
Lai nodrošinātu saviem Klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, noslēgtu un izpildītu līgumus.

3.2. Klienta un/vai SIA FORTUNA TRAVEL interešu aizsardzībai:
Lai aizsargātu Klienta un/vai SIA FORTUNA TRAVEL intereses un uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sniegtu pierādījumus darījumiem, pamatojoties uz līgumu izpildi. Lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai SIA FORTUNA TRAVEL leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos; vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Lai nodrošinātu prasījuma tiesību aizstāvību.

3.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai; Lai Klientiem piedāvātu SIA FORTUNA TRAVEL pakalpojumus, uzlabotu Klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

3.4. Juridisko pienākumu izpildei:
Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai ievērojot SIA FORTUNA TRAVEL leģitīmās intereses nodrošinātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

4. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

4.1. Ar tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu saistītajiem sadarbības partneriem, piemēram, aviopārvadātājiem, viesnīcu konsolidatoriem, apdrošināšanas kompānijām, tūroperatoriem;

4.2. Institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm;

4.3. Auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem SIA FORTUNA TRAVEL apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem;

4.4. citām personām, kuras ir saistītas ar SIA FORTUNA TRAVEL pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem.

5. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

5.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr tie, atbilstoši pakalpojumiem, kurus Klienti izvēlas, var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

5.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

  • noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
  • ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
  • saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

5.3. Pēc pieprasījuma Klienti var saņemt sīkāku informāciju par personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

6. Personas datu glabāšanas periods

6.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

6.2. Glabāšanas periodi var būt pamatoti ar līgumu ar Klientu, SIA FORTUNA TRAVEL leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, civiltiesībām u.tml.).

7. Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem - Klientiem, to pārstāvjiem, darbiniekiem un ar pakalpojuma saņemšanu saistītajām fiziskajām personām ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

7.1. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.2. iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;

7.3. prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

7.4. ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SIA FORTUNA TRAVEL izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

7.5. saņemt informāciju, vai SIA FORTUNA TRAVEL apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

7.6. saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

7.7. atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

7.8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

7.9. iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8. Kontaktinformācija

8.1. Saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu, Klienti var sazināties ar SIA FORTUNA TRAVEL pa e-pastu: info@fortunatravel.lv.

SIA FORTUNA TRAVEL sīkdatņu lietošana

Spēkā no 2013. gada 1. septembra

Mēs lietojam sīkdatnes, lai atbalstītu modernas iespējas, kā pieteikšanās sistēmā un rakstu kopīgošana. Lūdzu, ieslēdziet sīkdatņu izmantošanu, lai pilnībā izbaudītu vietnes iespējas. Pārlūkojot mūsu vietni ar aktivizētām sīkdatnēm, Jūs piekrītat to lietošanas noteikumiem. Lai uzzinātu vairāk, pārskatiet mūsu sniegto informāciju.

Informācija par sīkdatnēm

SIA FORTUNA TRAVEL ir stingra privātuma politika. Mēs esam apņēmušies būt pārredzami saistībā ar tehnoloģijām, kuras lietojam, un zemāk esošā informācija norāda, kā mēs lietojam sīkdatnes kad Jūs apmeklējat mūsu vietni www.fortunatravel.lv.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir mazs teksta fails, ko vietne caur Jūsu pārlūkprogrammu saglabā Jūsu datorā. Visām sīkdatnēm ir derīguma termiņš, kas nosaka cik ilgi tās glabāsies Jūsu datora atmiņā. Šis termiņš var būt nenoteikts. Sīkdatnes var noņemt divos veidos: automātiski, līdz ar derīguma termiņa beigšanos, vai manuāli, kad Jūs to izdzēšat. Zemāk tekstā mēs esam iekļāvuši norādījumus, lai palīdzētu Jums saprast kādas sīkdatnes mēs lietojam.

Vai SIA FORTUNA TRAVEL lieto sīkdatnes?

Jā, lai nodrošinātu mājaslapas efektivitāti.

Kāds sīkdatnes SIA FORTUNA TRAVEL lieto un kāpēc?

Mēs lietojam dažādas sīkdatnes dažādu iemeslu dēļ. Sesijas sīkdatnes – šīs ir īslaicīgas sīkdatnes, kas saglabājas (un tiek automātiski izdzēstas) tiklīdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu. Mēs lietojam sesijas sīkdatnes, lai atļautu pieeju noteiktam vietnes saturam un lietām, kurām varat piekļūt tikai piesakoties sistēmā. Pastāvīgās sīkdatnes – šīs parasti ir ilglaicīgas sīkdatnes, kas saglabājas Jūsu pārlūkprogrammā līdz derīguma termiņa beigām, vai līdz tās tiek manuāli izdzēstas. Mēs lietojam pastāvīgās sīkdatnes, lai saglabātu pieteikšanās informāciju, kas ļauj reģistrētiem lietotājiem atgriezties vietnē bez atkārtotas pieteikšanās sistēmā. Pastāvīgās sīkdatnes lietojam arī, lai noteiktu lietotāju paradumus, kas mums ļauj uzlabot mūsu vietni. Šī informācija ir anonīma – kad mēs pārlūkojam statistikas datus, mēs neredzam personiski identificējošu informāciju.

Ar kādām vēl sīkdatnēm es varētu saskarties SIA FORTUNA TRAVEL?

Vietnē ir arī ierobežotas trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes var būt gan sesijas, gan pastāvīgās un tās ir izvietojušas citas juridiskās personas. Piemēram, mēs pašreiz atļaujam: Sociālo kopīgošanu – tā atļauj Jums dalīties ar mūsu rakstiem, izmantojot dažādus sociālos tīklus, kā Facebook. Apmeklētāju statistikas ievākšanu – mēs izmantojam tādus pakalpojumus kā Google Analytics, lai zinātu cik daudz apmeklētāju pārlūko mūsu vietni un kuras lapas ir populāras. Tas mums ļauj uzlabot mūsu vietnes efektivitāti. Personiski identificējoša informācija netiek saglabāta un vietnes lietojuma paradumi vienmēr tiek apskatīti kopumā (un anonīmi). Citām funkcijām – mēs izmantojam dažādus reklāmas nodrošinātājus, ieskaitot Google Analytics/Doubleclick. Šie pakalpojumi izmanto sīkdatnes, lai kontrolētu reklāmas biežumu un atrastu pareizo mērķauditoriju pēc noteikta tipa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Vai SIA FORTUNA TRAVEL lieto tā saucamo “uzbāzīgo” sīkdatni?

Nē. Mēs nelietojam atgrieztās mērķauditorijas (re-targeting) vai flash sīkdatnes, vai jebkāda cita veida sīkdatnes, kas var pārtvert personiski identificējošu informāciju.

Vai SIA FORTUNA TRAVEL izmanto sīkdatnes, lai pārdotu klientu informāciju?

Nē.

Kās es varu izdzēst vai bloķēt sīkdatnes?

Ja vēlaties izdzēst vai bloķēt sīkdatnes, Jūs to varat izdarīt jebkurā laikā caur Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumiem. Piemēru varat apskatīt www.allaboutcookies.org/managecookies.

UZTICAMĪBA

Esam Licencēts Latvijas Tūroperators Nr: T-2019-91.

PIEREDZE

Strādājām tūrismā pāri par 30 gadiem.

ALTA BIEDRS

Esam ALTA asociācijas biedrs.

AUTOBUSU PARKS

Esam sava autobusu parka īpašnieki.

VIENMĒR LABAS CENAS

Spējam apvienot kvalitāti ar pievilcīgu cenu.

Informējam, ka šī tīmekļa vietne lieto sīkdatnes (angļu val. "cookies"), kas uzkrāj anonīmus datus par vietnes apmeklējumu. Šos datus mēs neapkopojam, tie tiek izmantoti tikai vietnes efektīvākas darbības nodrošināšanai. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam šādas sīkdatnes. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes savā ierīcē. Sīkāk.

Piekrītu